Residuos sólidos urbanos 2008 a 2012
(miles de toneladas)